Termin złożenia - do kiedy w 2014 r.?

UWAGA: w roku 2014 informację PIT 11 powinno się przekazać do 28 lutego 2014 r.

Informację składa się do końca lutego roku następującego po roku podatkowym (jeśli ostatni dzień stycznia przypada w niedzielę albo inny dzień ustawowo wolny od pracy, deklarację składa się następnego dnia pracującego).

Zakończenie działalności, rozwiązanie umowy przed końcem roku

W sytuacji zakończenia działalności gospodarczej poprzez składającego PIT-11 za pracownika (umowa o pracę, rolnicze spółdzielnie, inne tytuły oprócz działalności wykonywanej osobiście i prawa majątkowe), w trakcie roku podatkowego, deklarację składamy w terminie standardowym (do końca lutego), chyba, że podatnik wystąpi z wnioskiem o wcześniejsze przekazanie takiej informacji.

Podobnie, jeżeli przed końcem roku ustał obowiązek zaliczek (np. rozwiązanie umowy o pracę), informację przesyła się do końca lutego, chyba że płatnik otrzyma wniosek podatnika. Po takim wniosku deklarację składa się w terminie 14 dni od złożenia wniosku.

Powyższa zasada nie dotyczy płatników obliczających, pobierających i wpłacających zaliczki z tytułu działalności wykonywanej osobiście (art. 13 ustawy o PIT), a ponadto z praw majątkowych (art. 18 ustawy o PIT).

Standardowo w tym przypadku deklarację składa się do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.
W razie zaprzestania przez płatnika prowadzenia działalności przed końcem lutego roku następującego po roku podatkowym, płatnik przekazuje informacje w terminie do dnia zaprzestania działalności.
W przypadku, gdy przed końcem roku ustał obowiązek zaliczek (np. rozwiązanie umowy zlecenie), PIT-11 składa się do końca lutego (w terminie standardowym). Nie składa się natomiast wniosku o wcześniejsze przekazanie deklaracji.

Nierezydenci

W obu przypadkach (zarówno umowy o pracę jak i działalności wykonywanej osobiście) nierezydenci podlegający ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Rzeczypospolitej mogą złożyć wniosek o wystawienie PIT-11. W takim przypadku płatnik obwiązany jest w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku, jest obowiązany do sporządzenia i przesłania podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imiennej informacji podatkowej.

Sprawdź – ponad 5.000.000 pobrań. Prosta wysyłka do e-deklaracje.gov.pl

Wypełnij PIT-11 on-line teraz >>