Jak rozliczyć i wypełnić PIT-11?

Zasadą jest, że to pracodawca (płatnik) opłaca zaliczki na podatek pracownika (świadczeniobiorcy), a kwoty przekazanych wynagrodzeń wykazuje w PIT-11.
Przed sporządzeniem PIT11 pojawia się jeden problem – co zrobić z wynagrodzeniem (świadczeniami) należnymi w jednym roku podatkowym a wypłaconymi w innym roku?
Wypełnienie PIT/11 staje się dziecinnie proste jeśli tylko uporamy się z powyższym problemem.
Wypełniamy PIT 11:

 1. Na początek zgromadź dane na temat pracownika dane personalne, jego numer PESEL, NIP (ale tylko w przypadku, gdy jest on potrzebny), adres zamieszkania, a także dane dotyczące Urzędu Skarbowego właściwego dla pracownika.
 2. Zgromadź również informacje o tym, ile pracownikowi w danym roku zapłaciłeś – ważne jest ile pracownik dostał brutto (jego przychód) – np. sprawdź umowę o pracę - powinna ona wyszczególniać wynagrodzenie brutto. Ponadto sprawdź jakie koszty uzyskania liczyłeś oraz jaka była ilość składek na ZUS i na ubezpieczenie zdrowotne pobrane za pracownika (np. na podstawie przelewów bankowych) z jego wynagrodzenia brutto, a także zaliczek pobranych z wynagrodzenia.
  Pamiętaj:
  Zawsze wykazujesz, ile faktycznie płaciłeś, oraz ile zaliczki pobrałeś! Nie musisz przy wypełnianiu PIT-11 obliczać ponownie kwot, które powinieneś był pracownikowi zapłacić. Istnieje jeden wyjątek – obliczyć musisz składki na ubezpieczenie zdrowotne pracownika, które ten może odliczyć od podatku. Zamiast 9% które musiałeś pobrać i zapłacić – w PIT 11 wprowadzasz tylko 7,75% podstawy składek.
 3. Zsumuj osobno dane dotyczące wszystkich miesięcy – w zakresie uzyskanych przez pracownika (świadczeniobiorcę) przychodów, rozliczonych kosztów, pobranych zaliczek, oraz składek ZUS i na ubezpieczenie zdrowotne.
  Pamiętaj: wynagrodzenia
  W PIT-11 podaje się kwoty wynagrodzeń pracowników (świadczeniobiorców) za dany rok podatkowy. Oznacza to, że są to otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.
  Przez pojęcie "otrzymane" - zgodnie ze Słownikiem języka polskiego - należy rozumieć takie pieniądze i wartości pieniężne, które zostały podatnikowi dane. Z racji na wiele form rozliczeń - otrzymane pieniądze to nie tylko wypłacona gotówka, ale również kwota, która wpłynęła na rachunek bankowy podatnika.
  Natomiast "postawionymi do dyspozycji" są takie pieniądze i wartości pieniężne, z których podatnik - wykazując określoną aktywność – może korzystać bez ograniczeń. Innymi słowy, podatnik ma możliwość skorzystania z tychże pieniędzy, a nie jest to uzależnione od dodatkowej zgody osoby stawiającej określone środki do dyspozycji.
  Zgodnie z powyższą zasadą ujmujemy w danym roku na PIT-11 przychody pracownika.
  Przykład
  Kowalski wynagrodzenie z grudnia 2012 r. otrzymał w styczniu 2013 r. (10.000 zł), wynagrodzenie z marca 2013 r. płatne będzie w marcu 2014 r. (czas wypłaty umownie odroczony o rok (40.000 zł), a wynagrodzenie z grudnia 2013 r. otrzymał w styczniu 2014 r. (80.000 zł). W PIT-11 płatnik wykaże 10 tyś złotych ze stycznia 2013 r (grudnia 2012 r.). Późniejsze 80 tys. oraz 40 tys. zł płatnik wykaże w PIT-11 dopiero za rok 2013 (czyli do końca lutego 2014 r.).
  Wynagrodzenia w naturze wypłacone pracownikowi (świadczenia w naturze lub nieodpłatne świadczenia) muszą być również przeliczone i wykazane w PIT 11.
  Pamiętaj: składki
  Do PIT-11 wpisujesz składki pobrane w roku podatkowym. Liczą się składki pobrane, nie koniecznie zapłacone przez płatnika. Jeśli płatnik spóźnił się z zapłatą składek – wykazane są składki te, które w roku podatkowym faktycznie pobrał, również i wtedy, gdy pobrał je w wysokości zbyt wysokiej, niż powinien. Ta sama zasada dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zamiast 9% które musiałeś pobrać i zapłacić – w PIT-11 wprowadzasz tylko 7,75% podstawy składek.
  Pamiętaj: koszty uzyskania przychodów
  Jeżeli koszty ustala się w sposób procentowy (20%, 50%) po prostu je wcześniej obliczałeś jako odpowiedni stosunek kwoty przychodu. Możesz mieć problem z kosztami ryczałtowymi (stosunek pracy). Pamiętaj, że niezależnie, czy pracownik przepracuje u ciebie jeden dzień w miesiącu, czy cały miesiąc, należą mu się koszty za cały miesiąc.
 4. Otwórz program do wypełniania deklaracji PIT 11 lub wydrukuj deklarację. Następnie wpisz w jej kolumny dane naszego wzoru.
Sprawdź – ponad 5.000.000 pobrań. Prosta wysyłka do e-deklaracje.gov.pl

Wypełnij PIT-11 on-line teraz >>